^กลับสู่ด้านบน

Paper Submission

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

1) วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติหรือ Journal of International Thai Tourism เป็นวารสารรายไตรมาส รับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2) เรื่องที่จะส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

3) บทความเป็นประเภทบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (journal article) รวมถึงบทความปริทัศน์ (review article) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) และบทวิจารณ์บทความ (article review)

4) บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมิน บทความ 1-2 คน ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นสิ้นสุด

5) บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารฉบับอื่น

6) บทความต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 คำและไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญ (keywords) จำนวน 3-5 คำ พร้อมระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิสูงสุด และสถานที่ทำงานของผู้เขียนทุกคน

7) ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า

8) ต้นฉบับ 2 ชุด ส่งให้หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร ทางไปรษณีย์ หรือส่งเป็นไฟล์ข้อมูล PDF หรือ MS-Word พร้อมแบบฟอร์มการเสนอบทความ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9) การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี (Name-year System) ด้วยการระบุชื่อสกุล ผู้แต่งตามด้วยเรื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ตามด้วยเครื่องหมายมหภาคคู่ (:) และเลขหน้าที่อ้างอิง ทั้งนี้ปีที่พิมพ์ให้ใช้ปีที่พิมพ์เมื่ออ้างอิงถึงหนังสือภาษาไทย และปีค.ศ.เมื่ออ้างอิงถึงหนังสือภาษาอังกฤษ

 การจัดรูปแบบบทความสำหรับวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

1. การจัดหน้า ขนาด A4

ให้ห่างจากขอบซ้ายและขอบขวา 2.5 ซม. ขอบบน 2.5 ซม. ขอบล่าง 2 ซม. ความกว้างของกระดาษ 19 ซม. ความยาว 26 ซม.ระยะบรรทัดห่าง 19P  

2. ชื่อเรื่อง

บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 21P ตัวหนา

บทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bolf ขนาด 23P ตัวหนาและจัดให้อยู่กลางหน้ากระดาษและห่างจากขอบบน 4.5 ซม. (ระยะบรรทัดห่าง 22P)

3. ชื่อผู้เขียนบทความ

เว้น 1 ระยะบรรทัด (ระยะบรรทัดห่าง 22P) จากชื่อเรื่องในหน้าแรก ชิดขอบขวา

และมี * ต่อท้ายชื่อ-นามสกุล เฉพาะหน้าแรก

ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวหนา

ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวหนา

4. บทคัดย่อ ABSTRACT (ประมาณ 1/2 หน้า แต่ไม่เกิน 3 ใน 4 หน้า)

ภาษาไทยใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18P ภาษาอังกฤษใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18P

โดยห่างจากชื่อผู้เขียน 1 ระยะบรรทัด ส่วนเนื้อหา (19p) รายละเอียด ให้ห่างจากคำบทคัดย่อ 1 ระยะบรรทัด (20p)

5. หัวข้อบทความ จัดให้อยู่ชิดซ้าย

ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH_SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา

ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH_Sarabun_Bold ขนาด 18 ตัวหนา

6. บรรทัดเนื้อหารายละเอียด

บรรทัดแรกให้ห่างจากหัวข้อ 1 บรรทัดพิมพ์ แต่ การพิมพ์เนื้อหาทั่วไป บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : THSarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ และการเว้นระยะการพิมพ์ให้ใช้ระบบ 1 (ระยะบรรทัดห่าง 19P) สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ

ย่อหน้าของบทความ เคาะวรรค 5 ตัวอักษร

7. ตารางหรือกราฟ

ถ้ามีตารางหรือกราฟ ให้พิมพ์คำว่า Table 1 หรือ Figure 1 ด้วยตัวพิมพ์หนา เว้น 1 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อตาราง ส่วนชื่อให้พิมพ์ด้วยตัวปกติขนาด 16p ส่วนรายละเอียดของตารางและรูปดูตามความเหมาะสม โดยถ้ามีหมายเหตุและแหล่งที่มาให้พิมพ์ที่ท้ายตาราง

8. Footnote

พิมพ์ต่อท้าย Paper ระยะบรรทัดห่าง 12P

ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK_Regular ขนาด 12 ตัวปกติ

สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK_ Regular ขนาด 12 ตัวปกติ

9. บรรณานุกรม จัดทำตามระบบ APA ใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา ชิดซ้าย อยู่หน้าสุดท้ายของบทความ โดยชื่อเรียงลำดับอักษร ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกชิดซ้าย บรรทัดต่อไป TAB 0.5 ซม. เนื้อหารายละเอียด ใช้ Font : TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ ระยะบรรทัด 19 p

JITT submission form.pdf

Copyright © 2013. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ Rights Reserved.


Facebook # #