^กลับสู่ด้านบน

Editor's talk

Editor's talk

บทบรรณาธิการ (จากวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1)

   วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติฉบับแรกของปีที่ 12 นี้ มีบทความที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวิชาการรวม 7 บทความครับ บทความแรกเป็นบทความวิจัยเพื่อค้นหาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยศึกษาจากมุมองของทั้งผู้ประกอบการและผู้พิการ บทความที่สองเป็นบทความวิชาการนำเสนอถึงแนวทางการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นรายการต้นทุนที่มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการสูง ส่วนในธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึกสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมซื้อของที่ระลึกคือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนั้น บทความที่ 6 ได้นำเสนอถึงปัจจัยด้านความความหวังของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวที่มีผลต่อการตัดสินซื้อสินค้าที่ระลึกของไทย

  บทความลำดับที่สามและสี่เป็นบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระดับชุมชน โดยบทความที่สามเน้นที่การจัดกิจกรรมนันทนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบทความที่สี่เน้นนำเสนอกระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                                       การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง บทความที่ห้าของวารสารฉบับนี้นำเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะของโรงแรมขนาดเล็ก โดยศึกษาในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีข้อจำกัดในการจัดการขยะสูง คือเกาะพงันและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนบทความสุดท้ายเป็นการประเมินการรับรู้และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายหลังการจัดระเบียบชายหาดของรัฐบาล โดยศึกษาที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

พบกับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณค่า น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยและนานาชาติเช่นเคยในฉบับหน้าครับ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์

บรรณาธิการบริหาร

Copyright © 2013. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ Rights Reserved.


Facebook # #