^กลับสู่ด้านบน

Editorial Board

 

คณะผู้จัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

เจ้าของ          :คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่อยู่             :118  ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240

วัตถุประสงค์  :เพื่อเผยแพร่ลงงานวิชาการด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว

ทีปรึกษา       :คณดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.พุทธกาล   รัชธร                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.พิมพ์มาดา     วิชาศิลป์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ดร.ตติยาพร       จารุมณีรัตน์              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ดร.พรพิษณุ       พรหมศิวะพัลลัภ        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผศ.ดร.กุลวรา     สุวรรณพิมล             มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดร.โฉมยง          โต๊ะทอง                  สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวไทย

รศ.มนัส             ชัยสวัสดิ์                 สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวไทย

รศ.สุพาดา          สิริกุตตา                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรท

ดร.แสงแข          บุญศิริ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดร.สุดสันต์        สุทธิพิศาล                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.เกศรา         สุขเพชร                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.จิตติมา        ทองอุไร                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.กนกกานต์    แก้วนุช                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.โชคชัย       สุเวชวัฒนกุล             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ชูกลิ่น    อุนวิจิตร                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รศ.ร.อ.ชูวิทย์   สุจฉายา                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.รัศมี      ชูทรงเดช                  มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.สุนีย์          เลื่ยวเพ็ญวงษ์             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

Copyright © 2013. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ Rights Reserved.


Facebook # #