^กลับสู่ด้านบน

About Us

ชื่อวารสาร

ภาษาไทยวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

ภาษาอังกฤษ: Journal of International and Thai Tourism

วัตถุประสงค์และขอบเขต    

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (Journal of International and Thai Tourism) เป็นวารสารวิชาการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวยุฒิ มีวัฒถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำวิจัยเชิงสหสาขาวิทยาการ (Multi-disciplinary) และเผยแพร่งานวิจัยเชิงประจักษ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยหรืองานวิชาการที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและมิติต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อาธิเช่น การวางแผนและนโยบายการท่องเที่ยวการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว กลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการการท่องเที่ยว การสื่อสารและแปลความหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ผลกระทบจาการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กำหนดการเผยแพร่ 

 ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน

                      ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม - เดือนธันวาคม  

ISSN: 2286 9018

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI (รอบที่ 3)

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 คือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)ต่อไป หนังสือรับรองวารสาร

 

 

                                                                                                                            

                                 

 

 

 

Copyright © 2013. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ Rights Reserved.


Facebook # #