^กลับสู่ด้านบน

Editor's talk

 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ฉบับที่ 2 ของปีครบรอบหนึ่ทศวรรษนี้มีเนื้อหาบทความซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การพัฒนา และการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหลายมิติเช่นเคยรวม 7 บทความ 
อ่านต่อ..

ดาวโหลดแบบฟอร์มเพื่อเสนอบทความพิจารณาตีพิมพ์

ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเสนอบทความพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) โดยบทความของท่านจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และจะแจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์อีก 2 เดือนนับจากวันที่ท่านส่งบทความ

Copyright © 2013. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ Rights Reserved.


Facebook # #