โครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2554 ( 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 )

- การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ ประเภท ชนิด ของการให้บริการธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: กรมการท่องเที่ยว

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

คณะ/สำนัก : ศทท.

 

- การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานร้านอาหารรถเข็น แผงลอย Street Food)

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมการท่องเที่ยว

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

คณะ/สำนัก : ศทท.

โครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 )

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2555

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

คณะ/สำนัก : ศทท.

 

- การศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เกศรา สุกเพชร อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

อ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

คณะ/สำนัก : ศทท.


- การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2555

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เกศรา สุกเพชร

คณะ/สำนัก : ศทท.

- การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2555

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เกศรา สุกเพชร

คณะ/สำนัก : ศทท.

 

- การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ ประเภท ชนิด ของการให้บริการธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมการท่องเที่ยว

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

คณะ/สำนัก : ศทท.


- การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการองค์ความรู้ครูภูมิปัญญาไทยสู่สากล

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เกศรา สุกเพชร อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาลอ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

คณะ/สำนัก : ศทท.

 

- การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการดำเนินงานด้านนโยบายการศึกษาขององค์กรนโยบายการศึกษาระดับชาติของประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปออสเตรเลีย

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เกศรา สุกเพชร

คณะ/สำนัก : ศทท.

- การจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(องค์การมหาชน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

คณะ/สำนัก : ศทท.

โครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556 ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 )

- การปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจำปี 2556

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

คณะ/สำนัก : ทท.

 

- การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย

(องค์การมหาชน)

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(องค์การมหาชน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

คณะ/สำนัก : ทท.


- การพัฒนาของผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่ระดับสากล

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : สำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ และองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

คณะ/สำนัก : ทท.

 

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2556

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

คณะ/สำนัก : ทท.

 

- การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมด้านการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการของสถาบัน TAT Academy

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร อ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกุล อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

คณะ/สำนัก : ทท.

โครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 ( 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 )

- การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(องค์การมหาชน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

คณะ/สำนัก : กท.

 

- ที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการบริหารพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(องค์การมหาชน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

คณะ/สำนัก : กท.

 

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2557

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมอุตสาหกรรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

คณะ/สำนัก : กท.


- การจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

(มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว)ประจำปีงบประมาณ 2557

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

คณะ/สำนัก : กท.

 

- การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว) ประจำปีงบประมาณ 2557

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

คณะ/สำนัก : กท.

 

- การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและจัดทำแผนที่กลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

คณะ/สำนัก : กท.

โครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 )

- ที่ปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางกรอบบริหารจัดการในโครงการออกแบบและวางกรอบการบริหารจัดการ

เพื่อปรับปรุงบ้านศรัทธา (ภายใน)

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: บริษัท ดีไซน์แลป เอ็นแอลเอสเอส จำกัด

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

คณะ/สำนัก : ทท.

 

- การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานร้านอาหารรถเข็น แผงลอย Street Food)

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมการท่องเที่ยว

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

คณะ/สำนัก : ทท.


- การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ดร.ไพบุลย์ อาชารุ่งโรจน์ ดร.แสงแข บุญศิริ

คณะ/สำนัก : ทท.

- การจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว)

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : กรมการท่องเที่ยว

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

คณะ/สำนัก : ทท.


- การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(องค์การมหาชน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

คณะ/สำนัก : ทท.