Q : บุคคลภายนอกที่ไม่ได้สังกัดสถาบันบัณฑิตสามารถส่งบทความตีพิมพ์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ได้หรือไม่?

 

ตอบ : ผู้เขียนโดยทั่วไปค่ะ ทั้งนี้มีข้อปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ที่ท้ายเล่มวารสารและหน้าเว็บไซต์ http://journal.nida.ac.th ขั้นตอนการดูคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความในเว็บไซต์ 1) http://journal.nida.ac.th 2) คลิก วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 3) รูปแบบการเสนอบทความ

Q : การเทียบโอนนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เอกสารใดบ้าง ?

 

ตอบ : เข้ามาติดต่อที่สำนักงานรับสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานซึ่งประกอบไปด้วย 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. คำอธิบายรายวิชา 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

Q : คณะกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยใครบ้าง ?

ตอบ : ประกอบด้วย 1) อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน 2) กรรมการสอบ 2 คน

Q : คณะกรรมการสอบวิชาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยใครบ้าง ?

ตอบ : ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ 1 คน 2) กรรมการไม่เกิน 3 คน ”ตามระเบียบว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 29″

Q : ถ้าลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์แล้วยังอยู่ในช่วงเวลาการเพิ่ม-เพิกถอนสามารถขอเปลี่ยนแผนได้หรือไม่ ?

 

ตอบ : นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาจากวิชาวิทยานิพนธ์เป็นสารนิพนธ์ได้โดยอนุมัติของคณบดี ถ้าเพิกถอนภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันสุดท้ายของกำหนดการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตคืน

Q : ผลการสอบวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เกรดอย่างไร ?

ตอบ : ผลการสอบวิชาวิทยานิพนธ์ให้มีผล (S) “พอใจ” หรือ (U) “ไม่พอใจ”และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย “ตามระเบียบว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 6 ข้อ 40″

Q : วิชาเลือกสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ?

ตอบ : วิชาเลือกสามารถเปลี่ยนได้ แต่ต้องกระทำภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของคณะ