ขอแสดงความยินดีกับนายคมกฤต วงค์นางที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นในการบริการสังคมประจำปี 2556

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมกฤต วงค์นาง นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รุ่นที่1 ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้มีผลงานดีเด่นในการบริการสังคม ประจำปี 2556

 

 

 

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมกฤต วงค์นาง นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในการบริการสังคมในโอกาสฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพครบรอบ 40 ปี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตำรวจเอกศุภักษรเมฆเลื่อมได้รับเกียรติบัตร ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตำรวจเอกศุภักษร เมฆเลื่อม นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2557

 

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตำรวจเอกศุภักษร  เมฆเลื่อม นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  รุ่นที่ 1  ที่ได้รับเกียรติบัตร ข้าราชการตำรวจดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนตุลาคม 56 ถึง กุมภาพันธ์ 57 และตำรวจดีเด่นในรอบครึ่งปีงบประมาณ 57 เพื่อสนองนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี และการดูแลบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล โดยมีนายอำเภอแม่สอด รองอัยการจังหวัด. ผู้อำนวยการสนามบินแม่สอด และผู้จัดการสายการบินนกแอร์ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

 

นายคมสัน สุวรรณรัตน์ รางวัล Award of Excellence 2012

นายคมสัน สุวรรณรัตน์ รางวัล Award of Excellence 2012

รางวัล Award of Excellence 2012 จาก Audley Travel, United Kingdom

หน่วยงาน : Audley Travel, United Kingdom

นายธาวิษ ถนอมจิตต์ รับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” 2555

รางวัลพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ประจำปีการศึกษา 2555

หน่วยงาน : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฎฐกา เพ็ญชาติ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่1

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ ณัฎฐกา เพ็ญชาติ ศิษย์เก่า นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่1

 

 

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ ณัฎฐกา เพ็ญชาติ ศิษย์เก่า นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่1 ที่ได้รับตำแหน่งเป็น ผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโสประจำสำนักงาน (QV3-H)
> ฝ่ายบริหารและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
> ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน
> ฝ่ายปฏิบัติการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Business and Social Sciences ( ICBASS) เรื่อง Business Investment Strategy of SMEs Restaurant in Yaowarach area ,Thailand ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบำรุง เป็นที่ปรึกษางานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนายไพฑูรย์ มนต์พานทอง นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนายไพฑูรย์ มนต์พานทอง นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่1 ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในการประกวดแต่งบทประพันธ์ NIDA ท้าดวลกลอน

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนายไพฑูรย์ มนต์พานทอง นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่1

ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในการประกวดแต่งบทประพันธ์  NIDA ท้าดวลกลอน