responsive

 

รหัสนักศึกษา : 5711731011
ชื่อ – นามสกุล :นายยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :
1.รางวัลเด็กดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่ปีะเทศชาติ2542สาขาวิชาการ
จากกระทรวงศึกษาธิการ
2.นิสิตทุนภูมิพล ปี 2549
3.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.ประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2549
5.รางวัลผู้นำองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี:ศป.บ.การแสดงและกำกับการแสดง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการศึกษา:ปริญญาตโท:ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

responsive

 

รหัสนักศึกษา :5711731007

ชื่อ – นามสกุล :นางสาวอุมาพร สุวัตถี

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี:วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์เกษตร).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


responsive

 

รหัสนักศึกษา :5711731010

ชื่อ – นามสกุล :นายชยาภัสรษ์ ศรีภัทรานิษฐ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี:B.S. (CHEMISTRY) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:M.B.A.(Business Administration)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

responsive

 

รหัสนักศึกษา :5711731009

ชื่อ – นามสกุล :นางสาววิภาดา เถาธรรมพิทักษ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี:บธ.บ.(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท:บธ.ม.(การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

responsive

 

รหัสนักศึกษา :5711731008

ชื่อ – นามสกุล :นางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี:รัฐศาสตบัณฑิต การระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

responsive

 

รหัสนักศึกษา :5711731006

ชื่อ – นามสกุล :นางณัชฎาพร ชลวีระวงศ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี:ศิลปศาสตรบัณฑิตปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

responsive

 

รหัสนักศึกษา :5711731005

ชื่อ – นามสกุล :นางสาวกฤตอร จิววะสังข์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี:บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)

responsive

 

รหัสนักศึกษา : 5711731004

ชื่อ – นามสกุล :นายศุภชัย ชาญวรรณกุล

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี:ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:ภาษาศาสตร์ประยุกต์
The University of Adelaide

 

responsive

 

รหัสนักศึกษา : 5711731003

ชื่อ – นามสกุล :นางสาวบุษริน วงศ์วิวัฒนา

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

responsive

 

รหัสนักศึกษา : 5711731002

ชื่อ – นามสกุล :นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์

(สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ)ประจำปี ๒๕๕๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.ทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี :เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(กลุ่มการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

responsive

 

รหัสนักศึกษา : 5711731001

ชื่อ – นามสกุล :นายอนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี:อักษรศาสตรบัณฑิตภาษาญี่ปุ่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:Master of International Tourism and Hotel Management, Southern Cross University

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท:ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

responsive

 

รหัสนักศึกษา :5711730002

ชื่อ – นามสกุล :นางสาวดารณี พลอยจั่น

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี :บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าฟลวง

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท :บธ.ม.การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ