responsive

รหัสนักศึกษา : 5521731021
ชื่อ – นามสกุล : นายเธียรวัฒน์ เฟื่องจันทร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี :รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตโท : บธ.ม.การจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

responsive

รหัสนักศึกษา :5611731002

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพรรณกาญจน์ จีรางกูล

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา : มัธยมศึกษา : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปริญญาตรี : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต (นิเทศศาสตร์, วิทยุโทรทัศน์)

ปริญญาโท : University of Western Sydney (International Hotel Management)

responsive

รหัสนักศึกษา : 5611731003

ชื่อ – นามสกุล : นายกฤษณ์ชาณัฎฐ์ จันทะวี

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี :ศศ.บ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปริญญาโท :บธ.ม การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

responsive

รหัสนักศึกษา : 5431731011

ชื่อ – นามสกุล : นายวัชรพงศ์ คุณปลื้ม

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ : - พ.ศ. 2551 ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ)” รุ่นที่ 17 จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว - พ.ศ. 2552 ได้รับทุนเรียนดี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน,ค่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าหนังสือ,ค่าตรวจสุขภาพ และอุปกรณ์การเรียน)

ของกระทรวงการศึกษาประเทศจีน (ทุนขงจื่อ) เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน - พ.ศ. 2553

ได้รับทุนอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงGMS (ทุนครอบคลุมถึงค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ – คุนหมิง,ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน,ค่าหอพัก,ค่าใช้จ่ายรายเดือน)

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - พ.ศ. 2553 ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม จาก มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน พร้อมทุนการศึกษา3,000 หยวน - พ.ศ. 2553

ได้รับทุนการศึกษาจากการสอบผลระดับภาษาจีน HSK 4,000 หยวน - พ.ศ. 2555 เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุขอ.เมือง ชลบุรี - พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงแรมในเครือบางแสน เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โรงแรมเอส เอส บางแสนบีช โรงแรมบางแสนวิลล่า

ประวัติการศึกษา : - พ.ศ. 2552 – 2553 ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยูนนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีนเกรดเฉลี่ย 4.00ได้รับรางวัลนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมสูงสุด - พ.ศ. 2552 สอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 5 ได้คะแนนรวม233 จากคะแนนเต็ม 300 (Passing score:180) - พ.ศ. 2552 สอบ HSK Speaking Intermediate

Examination Score ได้คะแนน 81 จากคะแนนเต็ม 100 (Passing score:60) - พ.ศ. 2550 – 2554ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเกรดเฉลี่ย 3.88 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง - พ.ศ. 2554 ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 4เดือน - พ.ศ. 2554 ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ - พ.ศ. 2555 ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรโทและเอก) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการคณะการจัดการการท่องเที่ยว

responsive

รหัสนักศึกษา : 5521731013

ชื่อ – นามสกุล :นายปรเมษฐ์ ดำชู

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี :บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาตรี : บธ.บ การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท : วท.ม การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

responsive

รหัสนักศึกษา :5521731014

ชื่อ – นามสกุล : นายชูศักดิ์ ชูศรี

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท : Master of Arts Program in Hotel and Tourism Management

responsive

รหัสนักศึกษา :5521731007

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี : B.A. in French Silpakorn University, Thailand

ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท : M.Sc. in Strategic Tourism Management (with Honors) CERAM Business School (SKEMA), France

responsive

รหัสนักศึกษา : 5521731008

ชื่อ – นามสกุล :นายธีรพงษ์ ธีรินะทนงวุฒิ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( B.A. Political Science Kasetsart University)

ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท : รป.ศ. การจัดการการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยทักษิณ ( M.P.A. Change Management Thaksin University)

responsive

รหัสนักศึกษา : 5521731009

ชื่อ – นามสกุล :นางสาววรินธร วิริยะไชยกุล

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี :การบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท : Master of Commerce in Accounting and Finance Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

responsive

รหัสนักศึกษา :5521731010

ชื่อ – นามสกุล :นางสาวอาทิตยา ปาทาน

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี :2007 Student Exchange in Tourism Management Program Management Centre Innsbruck (MCI), Innsbruck, Austria

ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี : 2008 Bachelor’s of Business Administration in Tourism Management, (1st Class Honours), Mae FahLuang University, Chiang Rai, Thailand 2008 Certificate of Bartending, Waiting & Gaming Course Complete Hospitality Training, Melbourne, Australia

ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท : 2010 Master of Business in Event Management Victoria University, Melbourne, Australia

responsive

รหัสนักศึกษา :5521731012

ชื่อ – นามสกุล :นางสาววรินทร์น่า สิริพุทธิรักษ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, วิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

responsive

รหัสนักศึกษา : 5521731015

ชื่อ – นามสกุล :นายวาระ นิติวัฒนวิจารณ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ :

ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี : Sukhothai Thammathirat open University, Bangkok, Thailand BA. in Communication Arts (Advertising), Year 1995


ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท : London Metropolitan University, London, United Kingdom MA. in Aviation and Marketing, Year 2010 -Civil Aviation Training Center, Bangkok, Thailand Certificated in Aeronautical Communication Operations, Year 1993